Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Svendborg Square Dance Club (SSDC) og klubbens hjemsted er Svendborg kommune.

Foreningen er medlem af Danish Association of American Square Dance Clubs (DAASDC) samt DGI (Danske gymnastik og Idrætsforening) - og efter bestyrelsens bestemmelse øvrige relevante foreninger eller paraplyorganisationer.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at give medlemmerne lejlighed til at stifte bekendtskab med og udøve moderne amerikansk square Dance.

§ 3. Medlemskreds
Som medlemmer i foreningen optages aktive og passive som er fyldt 10 år. Medlemskabet er bindende for en periode (januar-juni hhv. juli-december).

Indmeldelse sker til bestyrelsen. Indmeldelse er først gyldig, når der er betalt indmeldelsesgebyr, kontingent og danseafgift for en periode. Passive medlemmer, der ikke modtager undervisning, betaler ikke indmeldelsesgebyr og danseafgift.

Udmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem og har virkning fra følgende periode.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for prøvemedlemskab m.v.

Bestyrelsen kan efter indstilling fra et eller flere medlemmer udnævne æresmedlemmer.

Generalforsamlingen fastsætter indmeldelsesgebyr og kontingent. Derudover betaler aktive medlemmer en danseafgift, der fastsættes af bestyrelsen. Kontingent og danseafgift betales forud for en periode.

Bestyrelsen kan ved skriftlig begrundet meddelelse ekskludere et medlem. Eksklusionen kan af medlemmet forlanges afprøvet ved førstkommende generalforsamling.

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes ’en gang årligt´| inden udgangen af februar måned.

Der indkaldes til generalforsamling med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden til medlemmerne.

Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der senest ved generalforsamlingens start har betalt kontingent for perioden januar-juni samme år. Passive medlemmer har adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret.

Valgbar til bestyrelse er medlemmer over 18 år. Klubbens instruktører kan ikke indvælges i bestyrelsen.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af formand (lige år) Valg af kasserer (ulige år)
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  10. Valg af 2 revisorer og suppleant
  11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal (en over halvdelen af de afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning anvendes såfremt det begæres af blot ’en mødedeltager.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved afstemningen anvendes reglen om simpelt stemmeflertal

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes , når mindst 1/3 del af medlemmerne skriftlig begrundet anmodning overfor formanden.

I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse
Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden af formanden består af 4 medlemmer.

Formanden samt kassereren vælges af generalforsamlingen for en 2 årlig periode. Formanden vælges i lige år. Kassereren i ulige år. Den øvrige bestyrelse vælges ligeledes for en 2 årlig periode, således at der vælges 2 medlemmer i lige år og 1 medlem i ulige år.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen træffer aftale med undervisere og aftaler evt. dækning af udgifter hhv. evt. honorar med disse.

Senest en måned efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger en sekretær.

Alle tillidsposter gælder normalt frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver- f.eks. Arrangementsudvalg eller PR-udvalg.

Formanden -i hans/hendes fravær kassereren eller en evt. udpeget næstformand indkalder og leder bestyrelsens møder.

Indkaldelse sker skriftlig med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske derom over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er fremsat.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§7. Økonomi, regnskab og revision
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Generalforsamlingen for budget og regnskab.

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører medlemskartotek.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§8. Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden- i hans/hendes fravær af kassereren eller en evt. udpeget næstformand.. Forholdet til pressen varetages af formanden eller efter hans/hendes bemyndigelse.

Underskriftsberettiget for foreningens konto i pengeinstitut er kasserer og formand. En af de pågældendes underskrift er tilstrækkelig ved dispositioner op til 5.000 kr. For beløb over 5.000 kr. kræves underskrift af både formand og kasserer.

Der påhviler ikke bestyrelsen eller øvrige af foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§9. Vedtægtsændring
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§10. Opløsning
Foreningens ophævelse kan kun finde sted med 2/3 flertal af samtlige medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. Såfremt dette flertal ikke kan opnås og foreningen ikke kan videreføres indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel- her kan afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal (én over halvdelen af de afgivne stemmer) blandt de fremmødte.

Ved opløsning overgår foreningens aktiver til almenvelgørende formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§11. Datering
Disse vedtægter, der afløser vedtægterne vedtaget på den stiftende generalforsamling den 26 januar 1995, er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 30 april 1997, og er ændret på den ordinære generalforsamling den 24 februar 1998, samt igen ændret på den ordinære generalforsamling den 16 februar 2007.